voopoo

ัจจุบันประชาชนกว่า 10 ล้านคน voopoo หรือ 19% กว่า ของประชาชนที่ยังไม่อาจจะ เลิกดูดบุหรี่ได้ แม้ว่าจะทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเนื่องจากยาสูบ มี “นิโคติน” ซึ่งเป็นสาร เสพติดที่ท าให้กำเนิดความ

ประพฤติปฏิบัติเสพซ้ าเรื่อยจนกระทั่งแปลง voopoo เป็นสิ่งที่เลิกมิได้ถ้าเกิดดวงใจไม่อดทนพอเพียง บางบุคคลต้องการเลิกแต่ว่าเลิกมิได้ ก็เลยหาทางเลือกใหม่ ด้วยการหันมาดูด “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” เนื่องจากหล

าย คนมั่นใจว่ามีความปลอดภัยกว่า อันตรายน้อยกว่า รวมทั้งช่วยทำให้เลิกยาสูบได้ แม้กระนั้นความเป็นจริงเป็นยาสูบกระแสไฟฟ้าก็เป็นพิษภัยที่ไม่ได้ต่างอะไรจากยาสูบมวน และก็บางทีอาจร้ายกาจกว่ายาสูบมวนเสียด้วยซ ้า ที่ ผ่านมามักมีการอ้างว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้ว ไอที่เป็นผลมาจาก ยา

สูบกระแสไฟฟ้ามากถึง 300 องศาเซลเซียส32 ซึ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าน้ าเดือด ความร้อนนี้จะเข้าไปเ

ผาท าลายเซลล์ เยื่อบุการหายใจ อีกทั้งเซลล์เยื่อบุหลอดลม และก็เซลล์เยื่อบุฝาผนังถุงลมได้แล้ว ท าให้ปอดแต่ละข้าง ที่มีถุงลม 2-4 ล้านอันติดตามกัน โดยมีฝาผนังของถุงลมที่ยึดโยงเป็นตาข่ายหรือใช้ฝา

ผนังด้วยกัน เมื่อมีการฉีกให้ขาดจะท าให้โบ๋รวมทั้งถูกท าลายไปเรื่อยก็เลยกำเนิดโรคถุงลมโป่งพอง หรือเรียกว่า เป็นยาสูบเผาปอด ยิ่งดูดก็ยิ่งไหม้ ถุงลมยิ่งถูกท าลายไปเรื่อยบัดนี้มีงานศึกษาวิจัยพิมพ์ทางการ หมอที่เกี่ยวกับโทษของบุหรี่กระแสไฟฟ้าจ านวนมาก และไม่มีรายงานใดที่พิมพ์เผยแพร่ว่า ไม่เป็นอันตรายเลย


คนไหน ประดิษฐ์ยาสูบกระแสไฟฟ้า ยาสูบกระแสไฟฟ้าถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย นาย Hon Li

k ซึ่งเป็นเภสัชกรรวมทั้งนักดูด ยาสูบ เมื่อปี คริสต์ศักราช 2003 โดยได้รับแรง ดลบันดาลจากการที่บิดาของตนเองเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งปอด โดยน าเสนอของใหม่ใหม่ นี้ ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท Golden DragonHoldings ซึ่งต่อมาเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท Ruyan แล้วก็เริ่มแพร่ระบาดเข้าไปในยุโรป รวมทั้งอเมริกา เมื่อปี 2006 ในปี คริสต์ศักราช 2008 องค์การอนามัยโลก ประกาศว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้า ไม่ใช่เครื่องใช้ไม้สอยหรือ

วัสดุส้าหรับการเลิกยาสูบ” 33 โดย นาย Hon Lik ปัจจุบันนี้ก็ดูดอีกทั้ง ยาสูบกระแสไฟฟ้ารวมทั้งยาสูบจริงควบคู่กัน บุห ปรี่ไฟฟ้ า (Electronic cigarette ห รื อ E-cigarette) เป็ น อุ ป ก ร ณ์ อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่น าสารนิโคตินสังเคราะห์ไปสู่ร่างกาย ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อาจมี ชื่อเรียกหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างเช่น “e-cigs,” “e-hookahs,” “mods,” “vape pens,” “vapes,” “tank systems,” “electronic nicotine delivery systems: ENDS” “vaping” or “JUULing” ในเอกส า รวิชาก า รบ างครั้งใช้ค าว่ า “Electronic nicotine delivery systems (ENDS)” ดังนี้ การใช้ค า นพ.หฤทัย ชิตาความสนุก ประธานสถาบันสนับสนุนสุขภาพ ไทย ได้เสนอให้ใช้ค าภาษาไทยในลักษณะทับศัพท์ว่า “ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์” เนื่องจากค า ว่า “กระแสไฟฟ้า” ในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า “electric” ซึ่งการแปล Electronic cigarette ว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าก็เลยบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสม แต่ว่าดังนี้ ตามประกาศของกระทรวง การค้าขาย พุทธศักราช 2557 ที่ก าคราวดห้ามน าเข้าและก็ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันผู้ใช้ที่ 9/2558 ที่ก าครั้งดห้ามขายหรือให้บริการ ได้ใช้ค าว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” สำหรับในการกำหนดไว้ใน “กฎ” ด้วยเหตุนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ก็เลยขอใช้ค าว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” เพื่อใกล้เคียงไปกับ บทบัญญัติของกฎที่ใช้สำหรับในการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าของเมืองไทย